KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kültür Mah.Nisbetiye Cad. Akmerkez Blok No:56/14 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Xsights Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Kapsül”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon dahil iletişim bilgileriniz,
 • İnternet sitemizdeki iletişim kısmından veya e-posta üzerinden tarafımızla paylaştığınız mesaj içeriğiniz ve diğer bilgileriniz,
 • Çerez ve benzeri teknolojiler üzerinden elde edilen bilgileriniz,
 • Talep, şikayet, geri bildirim, görüş, yorum bilgileriniz,
 • Cihaz işlem bilgisi, kullanıcı adı şirket interneti ve sistemleri üzerinde gezinti bilgileri, bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, erişim kayıtları bilgileri, ziyaret geçmişi dahil işlem güvenliği bilgileriniz.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kullanıcı talep ve şikayetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi,
 • Bültene abone olan kişilerle abonelik ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek amacıyla çerezlerin yönetilmesi,
 • Kapsül süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Raporlama ve bilgilendirme yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Analiz çalışmalarının yürütülmesi.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yazılı olarak doğrudan sizden ve belgelerin fotokopileri, matbu formlar, e-posta ve diğer iletişim araçları dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, Şirket’in hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirket’in meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması dahil Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, yurt içinde bulunan ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kapsül, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda kişisel verilerinizi başta KVK mevzuatına uygun şekilde verilerinizin güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve imha etmektedir.

Kapsül, tarafınıza ait kişisel verilere yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan sürenin sona ermesi ve Şirketimizin ilgili sürecine bağlı işleme amaçlarının tamamen sona ermesi halinde, Şirketimiz tarafından veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirketimiz alınan verileri KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan siler, yok eder veya anonim hale getirilir.

Şirketimizin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve KVK Kurulunu 72 saat içinde bilgilendirir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.